ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ХIV   В с е у к р а ї н с ь к а
науково-практична конференція молодих учених та студентів
з міжнародною участю

 “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

7 жовтня – 9 жовтня  2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент, поректор ОНАХТ

Заст. голови – Турпурова Т.М., канд. техн. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи ОНАХТ

Члени оргкомітету:

Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Верхівкер Я.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Віват Г.І. – д-р філолог. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Вінникова Л.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Жигунов Д.О. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ

Іоргачова К.Г.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Коваленко О.О. – д-р техн. наук, ст. наук. співроб., зав. каф. ОНАХТ

Косой Б.В. – д-р техн. наук, професор, директор інституту ОНАХТ

Котлик С.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Крусір Г.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф ОНАХТ

Бояровська О.С. – молодіжний ректор ОНАХТ

Меліх О.О. – д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Мельник Ю.М. – д-р екон. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Немченко В.В.– д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Плотніков В.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Саркісян Г.О.– канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Сєргєєва Т.П. – зав. каф. фізичної культурита спорту ОНАХТ

Скрипниченко Д.М. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ

Солоницька І.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Соц  С.М. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Станкевич Г.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Титлов О.С. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Ткаченко Н.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ

Черно Н.К. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Шарахматова Т.Є. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Шпирко Т.В. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.
 • Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 • Технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого напрямку.
 • Безпека харчових продуктів і товарів.
 • Виноробство та культура вина.
 • Вода та сучасні проблеми екології води.
 • Туризм як здоровий спосіб життя.
 • Екологічні аспекти здорового способу життя.
 • Інженерні екосистеми. Ресурси та комфорт.
 • Безпека життя і діяльності молоді.
 • Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 • Економічні аспекти формування здорового способу життя.
 • IT технології у формуванні здорового способу життя молоді.
 • Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді.

До 15 вересня 2021р. необхідно надіслати тези обсягом не більше 2 сторінок формату А5.

Матеріали надсилати на електронну адресу: konferenciya-molod@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції друкуються без редагування – з поданих оригіналів. Статті подаються в електронній версії файла формату Word для  Windows (шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал 1) обсягом не більше 2 сторінок формату А5. Поля повинні бути: ліве – 2,5 см; верхнє, нижнє і праве – 1,5 см. Колонтитули – 1,25 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним 10 шрифтом, через одинарний інтервал прізвища, ім’я та по батькові автора(ів). Назва організації, місто – по середині рядка напівжирним 10 шрифтом.

Потім, через один інтервал  після назви організації друкують текст статті.

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання) друкувати наприкінці статті.

Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми у градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля, мінімальний кегель 10.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис.1 – Порівняльна характеристика… (шрифт 10, жирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.

Наприклад: Таблиця 1 – Показники… (шрифт 10, жирний)

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХіРГБ

Одеська національна академія харчових технологій,

м. Одеса

Розроблено систему досліджень та інформації студентів про здоровий спосіб життя

……………………………………………………..

Науковий керівник – канд. філос. наук,

доцент Петров А.Л.

Для участі в конференції Вам необхідно до 1 вересня 2021 року надіслати на адресу оргкомітету анкету-заявку.

Доповідачі отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції (на електронну почту).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника ХІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції

молодих учених і студентів

з міжнародною участю

“Проблеми формування

здорового способу життя у молоді”

Прізвище_________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По батькові________________________________________________________________

Повна назва ЗВО____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Домашня адреса, тел., e-mail ___________________________________________________

Факультет, курс, спеціальність__________________________________________________

________________________________________________________________________

Назва доповіді_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Науковий керівник (місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, тел.)_______________________

________________________________________________________________________

Потреба в гуртожитку________________________________________________________

Форма участі_______________________________________________________________

Адреса електронної пошти для довідок:

konferenciya-molod@ukr.net

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бояровська Олександра Сергіївна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)