ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ХV   В с е у к р а ї н с ь к а
науково-практична конференція молодих учених та студентів
з міжнародною участю

 “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

6 жовтня – 8 жовтня  2022 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент, поректор ОНАХТ

Заст. голови – Турпурова Т.М., канд. техн. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи ОНАХТ

Члени оргкомітету:

Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Верхівкер Я.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Віват Г.І. – д-р філолог. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Вінникова Л.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Жигунов Д.О. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ

Іоргачова К.Г.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Коваленко О.О. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Косой Б.В. – д-р техн. наук, професор, директор інституту ОНАХТ

Котлик С.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Крусір Г.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф ОНАХТ

Бондарчук Д.О. – молодіжний ректор ОНАХТ

Меліх О.О. – д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Мельник Ю.М. – д-р екон. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Іванченкова Л.В.– д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Плотніков В.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Саркісян Г.О.– д-р техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Сєргєєва Т.П. – зав. каф. фізичної культурита спорту ОНАХТ

Скрипниченко Д.М. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ

Солоницька І.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНАХТ

Соц  С.М. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Станкевич Г.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Титлов О.С. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Ткаченко Н.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Черно Н.К. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ

Шарахматова Т.Є. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

Шпирко Т.В. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1.Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.

 1. здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 2. Технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого напрямку.
 3. Безпека харчових продуктів і товарів.
 4. Безпека зерна та зерновик продуктів.
 5. Виноробство та культура вина.
 6. Вода та сучасні проблеми екології води.
 7. Туризм як здоровий спосіб життя
 8. Екологічні аспекти здорового способу життя.
 9. Інженерні екосистеми. Ресурси та комфорт.
 10. Безпека життя і діяльності молоді.
 11. Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 12. Економічні аспекти формування здорового способу життя.
 13. IT технології у формуванніздорового способу життя молоді.

15. Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді.Вода та сучасні проблеми екології води.

До 15 вересня 2022 р. необхідно надіслати тези обсягом не більше 2 сторінок формату А5.

Матеріали надсилати на електронну адресу: konferenciya-molod@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції друкуються без редагування – з поданих оригіналів. Статті подаються в електронній версії файла формату Word для  Windows (шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал 1) обсягом не більше 2 сторінок формату А5. Поля повинні бути: ліве – 2,5 см; верхнє, нижнє і праве – 1,5 см. Колонтитули – 1,25 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним 10 шрифтом, через одинарний інтервал прізвища, ім’я та по батькові автора(ів). Назва організації, місто – по середині рядка напівжирним 10 шрифтом.

Потім, через один інтервал  після назви організації друкують текст статті.

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання) друкувати наприкінці статті.

Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми у градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля, мінімальний кегель 10.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис.1 – Порівняльна характеристика… (шрифт 10, жирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.

Наприклад: Таблиця 1 – Показники… (шрифт 10, жирний)

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХіРГБ

Одеська національна академія харчових технологій,

м. Одеса

Розроблено систему досліджень та інформації студентів про здоровий спосіб життя

……………………………………………………..

Науковий керівник – канд. філос. наук,

доцент Петров А.Л.

Для участі в конференції Вам необхідно до 1 вересня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету анкету-заявку.

Доповідачі отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції (на електронну почту).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

АНКЕТА-ЗАЯВКА

 

учасника ХІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції

молодих учених і студентів

з міжнародною участю

“Проблеми формування

здорового способу життя у молоді”

Прізвище_________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По батькові________________________________________________________________

Повна назва ЗВО____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Домашня адреса, тел., e-mail ___________________________________________________

Факультет, курс, спеціальність__________________________________________________

________________________________________________________________________

Назва доповіді_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Науковий керівник (місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, тел.)_______________________

________________________________________________________________________

Потреба в гуртожитку________________________________________________________

Форма участі_______________________________________________________________

 

 

Адреса електронної пошти для довідок:

konferenciya-molod@ukr.net

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)